5 ví dụ hàng đầu về gamification bao gồm Headspace, KFC, M & Ms, Starbucks, Nike . Tất cả 5 ví dụ minh họa cách gamification ứng dụng linh hoạt cho từng ngành hàng khác nhau.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here